Statut, Deklaracja
Statut
Płockie Towarzystwo Fotograficzne ma na celu rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej wśród swoich członków oraz popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach poprzez prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami fotograficznymi.
Dla osiągnięcia ww celów PTF:
  • współpracuje z władzami państwowymi, stowarzyszeniami, organizacjami, klubami i kołami fotograficznymi, i innymi instytucjami w Polsce zainteresowanymi działalnością fotograficzną.
  • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami fotograficznymi.
  • organizuje odczyty, zebrania dyskusyjne, kursy szkoleniowe, konkursy, pokazy prac, wycieczki.
  • podejmuje lub bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnienie kultury przy pomocy fotografii.
  • rozwija wśród członków działalność w dziedzinie fotografii artystycznej o szeroko pojętych kierunkach.
  • pogłębia zainteresowania członków dla zabytków sztuki, architektury, przyrody, krajobrazu i folkloru ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym Stowarzyszenie ma siedzibę.
  • współpracuje z organizacjami naukowymi, przedsiębiorstwami i wydawnictwami w zakresie fotografii.
Jeżeli zapoznałeś się z naszymi celami, i interesuje Cię statut PTF'u to możesz go pobrać poniżej. Jest to tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków dnia 21.04.2010 roku.
Statut Płockiego Towarzystwa Fotograficznego - PDFDeklaracja
Każdy, kto bierze udział w pracach Płockie Towarzystwo Fotograficzne przez okres minimum 6 miesięcy może zostać członkiem PTF'u.
W tym celu zobowiązany jest wypełnić deklarację, która zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu zarządu. Dodatkowym warunkiem przyjęcia jest prezentacja kilku swoich najlepszych prac.

Jeżeli bierzesz udział w spotkaniach PTF'u i chcesz być członkiem tego stowarzyszenia to pobierz (poniżej) druk deklaracji, wypełnij i przynieś na najbliższe spotkanie.
Deklaracja członkowska Płockiego Towarzystwa Fotograficznego - PDF