Start / Kronika / 2018 / wydarzenie

Spotkanie 2017.03.15 i ciąg dalszy Walnego - 2017-03-15
Spotkanie marcowe było połączeniem miesięcznego spotkania PTF'u z kontynuacją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Najpierw swoją prelekcję wygłosił kol. Waldek Robak, a poświęcona ona była Creative Commons czyli zasadom udzielania i korzystania z licencji do dzieł, utworów zapewniających bardziej elastyczne i liberalne zasady niż restrykcyjne, domyślne reguły prawa autorskiego. Organizacja ta stara się zapewnić twórcom ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. .
Po prezentacji przeprowadziliśmy konkurs miesiąca, którego tematem była 'Subtelność'. Nie był to prosty czy banalny temat. Pokazanie subtelności na fotografii nie jest łatwe. Trzecie miejsce zajął subtelny ślimak autorstwa Dawida Sznajdera, na drugim miejscu znalazła się fotografia Benedykta Józkowiaka przedstawiająca subtelność roślin. Pierwsze miejsce zajęło zdjęcie ptasiego piórka dryfującego po wodzie, autorem tej fotografii jest Piotr Statkiewicz.
.
Następnie przeszliśmy do porządku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Po rozpoczęciu obrad i poinformowaniu o zebranych o kolejnym mailu Bogdana Kozłowskiego w sprawie odwołania się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący zebrania Artur Kras zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na omówieniu odwołania Bogdana Kozłowskiego na początku zebrania, przed wyborem Prezesa PTF. Wniosek został przyjęty. Artur Kras odczytał tekst przesłanego odwołania po czym nastąpiła dyskusja nad odczytanym pismem i poruszanymi w nim zarzutami podnoszonymi przez Bogdana Kozłowskiego. W dyskusji brał udział Bogdan Kozłowski. Po zamknięciu dyskusji odbyło się głosowanie tajne, w wyniku którego zostało przyjęte Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego z dn.9.11.2016 w sprawie wykluczenia Bogdana Kozłowskiego z PTF'u. Przystąpiono do Wybory Prezesa Towarzystwa na następną kadencję. Zgłoszono kandydaturę Jan Drzewieckiego, który w głosowaniu tajnym jednogłośnie został wybrany Prezesem PTF. Kolejnym punktem programu były wybory Zarządu. Nowo wybrany Prezes - Jan Drzewiecki, zgłosił kandydatury następujących osób do pracy w Zarządzie: Dorota Drzewiecka, Magdalena Łuczak ,Artur Kras, Arkadiusz Pytlas, Waldemar Robak, Jacek Warszawski. Cały proponowany Zarząd otrzymał akceptację Walnego. W dalszej części spotkania wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Grzegorz Gętka, Ryszard Frankowski, Paweł Wołos; a następnie uzupełniono skład Sądu Koleżeńskiego w którym oprócz Doroty Laur znaleźli się: Łukasz Jaskólski, Grzegorz Korwin-Szymanowski, Arek Miaśkiewicz, Piotr Statkiewicz. Arkadiusz Pytlas jako przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków stwierdził że wybory władz Towarzystwa przebiegły prawidłowo, a żadne inne wolne wnioski nie zostały zgłoszone. Na tym przewodniczący Artur Kras zakończył Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 15 marca 2017 roku.
Wszystkim wybranym życzę dużo zapału i radości do pracy w naszym towarzystwie oraz spokoju.

Opracowanie : Piotr Statkiewicz
Fotografie: Grzegorz Gętka